top of page

OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A VYMEDZENIE POJMOV

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku cez internetový obchod www.dobrodruzstvo.com (v ďalšom aj ako „internetový obchod“ a/alebo „e-shop“) a sú neoddeliteľnou súčasťou takto uzatvorenej kúpnej zmluvy.

 2. Pod pojmom predávajúci sa rozumie fyzická osoba  Roman Tóth, s trvalým bydliskom na telocvičnej 34, 82105 v Bratislave II. (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „predávajúci“).

 3. Pod pojmom kupujúci sa rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu ako spotrebiteľ alebo ako podnikateľ.

 4. Pod pojmom spotrebiteľ sa v zmysle §2a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o ochrane spotrebiteľa“) rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

 5. Pod pojmom podnikateľ sa v zmysle §2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „obchodný zákonník“) rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri; osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia; osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov; fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

 6. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „občiansky zákonník“), zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov, ako aj inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 7. Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom neupravené v týchto obchodných podmienkach sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a inými súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi.

 8. Tovarom sa rozumejú produkty nachádzajúce sa v ponuke internetového obchodu www.dobrodruzstvo.com

 

2. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

 1. Kupujúci si môže objednať tovar nachádzajúci sa v ponuke internetového obchodu www.dobrodruzstvo.com správnym a úplným vyplnením objednávky v internetovom obchode.

 2. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí vrátane telefonického kontaktu.

 3. Pravdivo a úplne vyplnená objednávka je považovaná za návrh zmluvy. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za záväzné. Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom.

 4. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú, pričom potvrdením objednávky predávajúcim vzniká medzi zmluvnými stranami kúpna zmluva. Automaticky vykonané oznámenie o prijatí objednávky, ktoré bude kupujúcemu doručené na e-mailovú adresu ihneď po odoslaní objednávky, sa nepovažuje za záväzné potvrdenie objednávky.

​​

3. KÚPNA CENA TOVARU

 1. Ceny tovaru sú v internetovom obchode uvádzané v mene EUR vrátane DPH. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien.

 2. Kupujúci je o konečnej cene vyrozumený pri vyplňovaní objednávky ešte pred jej záväzným potvrdením.

 3. Dokladom o predaji tovaru je faktúra, ktorá je v prílohe potvrďovacieho e-mailu.

4. POŠTOVNÉ A BALNÉ

 1. Predávajúci si neúčtuje balné.

 2. Predavajúci si neúčtuje doručenie na adresu

5. PODMIENKY A MOŽNOSŤ PLATBY ZA TOVAR

 1. Ceny výrobkov uvedené v internetovom obchode sú uvedené aj s DPH a pre kupujúceho sú konečné.

 2. Kupujúci je povinný vyznačiť v objednávke spôsob platby, ktorý si vyberá – využitím služby PayPal, alebo v hotovosti pri osobnom odbere.

 3. V prípade, ak si kupujúci zvolí platbu prostredníctvom služby PayPal a cena za objednaný tovar nebude uhradená v plnej výške, má predávajúci právo prerušiť, alebo odmietnuť dodanie tovaru do doby, kedy bude cena uhradená.

6. DODACIE PODMIENKY

 1. Tovar objednaný kupujúcim mu bude dodaný v závislosti od dostupnosti tovaru a prevádzkových možností predávajúceho v čo najkratšom termíne, najneskôr však do 30-tich dní odo dňa potvrdenia objednávky predávajúcim.

 2. Kupujúci je informovaný o všetkých zmenách v stave objednávky e-mailom. Status objednávky si môže skontrolovať po prihlásení sa v systéme.

 3. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke. Ak nedôjde k prevzatiu tovaru kupujúcim v mieste určenom v objednávke, predávajúci má nárok na náhradu škody vo výške účelne vynaložených nákladov spojených s dodaním takto objednaného tovaru a zároveň je predávajúci oprávnený odmietnuť zaslanie tovaru objednaného ďalšou objednávkou z dôvodu prvotne neprebraného tovaru.

 4. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

 5. Tovar je dodávaný priamo na adresu uvedenú kupujúcim v objednávke alebo si ju kupujúci prevezme na odbernom mieste v skleníku.

 6. Predávajúci nenesie zodpovednosť za dôsledky spôsobené oneskoreným doručením alebo stratou zásielky zavinenou prepravcom alebo nepredvídateľnou a neprekonateľnou prekážkou.

 7. V prípade, že sa zásielka s objednaným tovarom vráti späť na adresu predávajúceho ako nedoručená z dôvodov na strane kupujúceho (napr. nesprávne uvedená adresa, kupujúci zásielku neprevzal nedopatrením alebo úmyselne), predávajúci odošle kupujúcemu správu e-mailom so žiadosťou o informáciu, ako ďalej postupovať v súvislosti s objednaným tovarom. V prípade, že kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky, predávajúci doúčtuje k celkovej cene zásielky aj cenu za dopravu z dôvodu ďalšieho doručenia, ktorá bude v rovnakej výške ako pri pôvodnom doručení. V prípade, že poštovné bolo zdarma, bude kupujúcemu doúčtovaná výška poštovného podľa spôsobu dodania.

7. STORNO OBJEDNÁVKY

 1. Tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov (podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy), teda ich vady je možné reklamovať – odstúpiť od zmluvy - do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

 2. Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez udania dôvodu až do jej záväzného potvrdenia predávajúcim. Predavajúci nahlási túto skutočnosť elektornicky emailom na druzstvo.domoverole@gmail.com s číslom objendávky, ktorú požaduje zrušiť. O potvrdení storna objednávky bude kupujúci infromovaný emailom. 

 3. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť riadne vybavenie objednávky alebo jej časti v prípade,

  • Nie je možné objednávku kupujúceho záväzne potvrdiť, napr. z dôvodu chybne uvedeného telefónneho čísla kupujúcim, nedostupného e-mailu).

  • Kupujúci v minulosti neprevzal tovar, alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky.

  • Tovar sa už nevyrába, alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo zaslaná na ním uvedenú adresu v lehote 30-tich kalendárnych dní.

8. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Odstúpenie od zmluvy kupujúcim spotrebiteľom je upravené v zákone č. 102/2014 Z.Z. v znení neskorších predpisov

 2. Tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov (podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy), teda ich vady je možné reklamovať – odstúpiť od zmluvy - do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.

 3. V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení – potvrdením platby, spolu s odôvodnením, ideálne aj fotografiou ilustrujúcou dôvod nespokojnosti. Tovar je potrebné priniesť osobne na miesto vydania tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 4.  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
  a)  prevziať tovar späť,
  b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 30 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.

9. REKLAMAČNÝ PORIADOK  A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

 1. Pri prebratí tovaru je kupujúci povinný si skontrolovať hmotnosť tovaru i jeho kvalitu. V prípade zistenia akýchkoľvek vád je kupujúci oprávnený dôvodne odmietnuť tovar prevziať. Prebratím tovaru spotrebiteľom, spotrebiteľ potvrdzuje, že dodaný tovar spĺňa podmienky vyššie uvedené.

 2. Pokiaľ kupujúci zistí poškodenie, za ktoré zodpovedá predávajúci, je povinný bez zbytočného odkladu uplatniť reklamáciu u predávajúceho.

 3. Nebezpečenstvo škody z predávajúceho na kupujúceho prechádza okamihom prevzatia tovaru kupujúcim. 

 4. Vzhľadom na skutočnosť, že tovar podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy, reklamáciu možno uplatniť do 24 hodín od zakúpenia, inak právo zaniká.

 5. Kupujúci môže uplatniť reklamáciu na predajnom mieste predávajúceho alebo po dohode s predavajúcim na inom určenom mieste.  Kupujúci uplatní reklamáciu v súlade s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami. Tovar je potrebné priniesť osobne na predajné miesto. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 6. Kupujúci nemá nárok na uplatnenie reklamácie v prípade, ak bol na vadu/zníženie akosti tovaru upozornený a súhlasí s dodaním takéto tovaru, a to najmä, nie však výlučne pri zľavnenom tovare, pri ktorom predávajúci upozornil na zníženú akosť. 

 7. Predávajúci po obdržaní reklamácie určí spôsob vybavenia reklamácie a vybaví ju čo najkratšom čase v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, nie však v lehote dlhšej ako 30 dní.

 8. Predávajúci vybaví reklamáciu najmä uvedenými spôsobmi:
  - predávajúci zabezpečí odstránenie chyby, alebo chybný tovar vymení,
  - vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.

 9. Predávajúci vydá o vybavení reklamácie kupujúcemu potvrdenie najneskôr do 30 dní od jej vybavenia.

 10. Reklamácie sa vybavujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a iných relevantných právnych predpisov.

10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

 2. Predávajúci pri plnení svojich povinností vyplývajúcich mu z uzatvorenej kúpnej zmluvy s kupujúcim spracúva osobné údaje kupujúceho ako dotknutej osoby bez jeho súhlasu, pričom spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy, v ktorej kupujúci vystupuje ako jedna zo zmluvných strán.

 3. Predávajúci spracúva osobné údaje kupujúceho a/alebo dotknutej osoby na marketingové účely na základe súhlasu dotknutej osoby v súlade s §11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov, ktorý mu dotknutá osoba udelila na tento účel pri objednaní tovaru prostredníctvom internetového obchodu www.dobrodruzstvo.com pri registrácii na internetovom obchode www.dobrodruzstvo.com alebo iným vhodným spôsobom. Dotknutá osoba vyjadruje svoj súhlas zaškrtnutím príslušného políčka, aby predávajúci spracoval a uschovával jej osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová adresa pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o novinkách, akciových ponukách, organizovaní súťaží predávajúceho a spracovával ich vo svojom informačnom systéme marketing a súťaže. Dotknutá osoba udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Predávajúci po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov dotknutej osoby. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba odvolať kedykoľvek písomnou formou, ktoré doručí buď do sídla predávajúceho alebo na email: druzstvo.domoverole@.com. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu dotknutej osoby.

 4. Predávajúci sa zaväzuje, že osobné údaje o kupujúcom neposkytne žiadnej tretej osobe s výnimkou externých dopravcov, ktorým sú tieto údaje poskytnuté za účelom dodania

11. ORGÁNY DOZORU

 1. Tovary v našom internetovom obchode patria pod skupinu čerstvých tovarov (podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skazy), teda ich vady je možné reklamovať – odstúpiť od zmluvy - do 24 hodín po ich prevzatí, neskôr právo na reklamáciu zaniká. Odstúpením kupujúceho od zmluvy sa zmluva ruší od začiatku.
 2.  V prípade odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný vrátiť tovar predávajúcemu nepoužitý, nepoškodený a s dokladom o jeho zakúpení – potvrdením platby, spolu s odôvodnením, ideálne aj fotografiou ilustrujúcou dôvod nespokojnosti. Tovar je potrebné zaslať na adresu sídla predávajúceho doporučene alebo tovar priniesť osobne na miesto vydania tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

 3.  V prípade odstúpenia od zmluvy je predávajúci povinný:
  a)  prevziať tovar späť,
  b) vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy, nie však skôr ako 3 dni od obdržania vráteného tovaru predávajúcim, cenu zaplatenú za tovar.

Orgánmi dohľadu sú:


Slovenská obchodná inšpekcia SOI
Prievozská 1325/32, 821 05 Bratislava- Ružinov
https://www.soi.sk

Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Hraničná 12, 820 07 Bratislava, Slovensko
https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Botanická 17, 842 13 Bratislava
https://www.svps.sk/

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky
Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava
http://www.uvzsr.sk/ 

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu v deň odoslania objednávky kupujúcim, ktorý ich bez výhrady prijíma.

 2. Predávajúci si vyhradzuje právo na prípadnú zmenu, či doplnenie týchto obchodných podmienok.

 3. V prípade, že má kupujúci pocit, že jeho spotrebiteľské práva boli porušené, má v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov právo obrátiť sa za účelom vyriešenia sporu na subjekt alternatívneho riešenia sporov.

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že preferovaná komunikácia je prostredníctvom e-mailových správ.

 5. Tieto všeobecné obchodné podmienky a všetky kúpne zmluvy uzavreté na ich základe sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 6. Dohody dodávateľa odberateľa, ktoré sú v rozpore so zákonom č. 91/2019 Z.z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú neplatné.

 7. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.01.2020.

bottom of page